Nastavitve piškotkov
Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož, Slovenija, e-mail: info@myhouse.si, www.myhouse.si
Domov
Zemljevid strani Kontakt  
 
 
ponudba nepremičnin
predstavitev podjetja
cenik in splošni pogoji
povezave
novice

 
 
 
  SPLOŠNI POGOJI
 
Družba JERUZALEM ORMOŽ SAT d.o.o., Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož, ki jo zastopa izvršni direktor Marko PLOHL, je dne, 14.09.2016, v skladu s 15. členom Zakona o nepremičninskem posredovanju ( ZNPosr, Uradni list RS, št. 42/2003, 21/2006 - US, 47/2006, 50/2006 - ZMVN in 49/2011) sprejela  
   
SPLOŠNE POGOJE OPRAVLJANJA STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI št. 07/2016  
   
UVODNE DOLOČBE  
1. člen  
   
Splošni pogoji opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo odnose in razmerja med naročiteljem in nepremičninsko družbo (v nadaljevanju: Posrednik), ki sta sklenila pogodbo o posredovanju nepremičnin in na podlagi katere poskuša posrednik spraviti v stik naročitelja in tretjo osebo.

Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju nepremičnin (najem, prodaja, nakup), ki jo z naročitelemj sklene posrednik in jih naročitelj prejme vedno ob podpisu pogodbe o posredovanju nepremičnin.
 
   
2. člen  
   
Če so v pogodbi o posredovanju določeni drugačni pogoji kot jih določajo splošni pogoji poslovanja, veljajo določila pogodbe.  
   
3. člen  
   
Posamezni pojmi uporabljeni v teh splošnih pogojih in v pogodbi o posredovanju nepremičnin, sklenjeni na podlagi teh splošnih pogojev, imajo naslednji pomen:
 • Nepremičninska družba oz. posrednik je družba JERUZALEM ORMOŽ SAT d.o.o., Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož, ki opravlja posle posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, opravlja posle posredovanja nepremičnin in ima v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/2003) licenco Ministrstva za okolje in prostor za opravljanje poslov posredovanja ter je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;
 • Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;
 • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju;
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
 • Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba s katero naročitelj živi v izvenzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati;
 • Pogodba o posredovanju pomeni pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami v skladu s 13. členom ZNPosr (Uradni list RS, št. 42/2003, 21/2006 – US, 47/2006, 50/2006 – ZMVN in 49/2011).
 
   
OPIS POSLOV  
4. člen  
   
Na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju, nepremičninska družba opravi za naročitelja naslednje posle:
 • zaščiti interese naročnika v skladu s 17. členom ZNPosr oz. ga na primeren način seznani z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami;
 • pred vključitvijo v prodajo si posrednik natančno ogleda nepremičnino in preveri pravno ter dejansko stanje nepremičnine in pogodbeno stranko jasno in razumljivo pisno obvesti na morebitne stvarne oziroma pravne napake nepremičnine;
 • preveri lastništvo nepremičnine in nasploh splošno pravno stanje nepremičnine oz. morebitne pravice tretjih oseb na nepremičnini;
 • svetuje, kako se pripraviti na prodajo nepremičnine in razišče razmere na trgu ter skupaj z naročiteljem sporazumno določi ceno po kateri bi se nepremičnina prodala, kupila, oddala, najela, menjala itd.;
 • na željo stranke skupaj oblikuje višino prodajne cene;
 • pripravi strategijo oglaševanja; oglašuje na svojih spletnih straneh, v dnevnem časopisu Večer,v tedniku Štajerski Tednik,v oglasnikih,na reklamnih oknih pred podružnicami družbe;
 • išče priložnosti za sklenitev nameravanega posla in nanje opozori naročitelja;
 • si prizadeva, da najde in spravi v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala za sklenitev nameravanega posla;
 • ima v hrambi stvari, ki mu jih zaupata naročitelj in tretja oseba, na primer originale dokumentacije, ključe, vse do sklenitve nameravanega posla; v primerih, ko se naročitelj in tretja oseba tako dogovorita, pa tudi v času po sklenitvi posla, na primer do dokončne izpolnitve obveznosti iz sklenjenega posla;
 • organizira in vodi oglede nepremičnin;
 • posreduje pri pogajanjih med naročiteljem in tretjo osebo in si prizadeva, da pride do sklenitve nameravanega posla;
 • sodeluje pri pripravah za sklenitev nameravanega pravnega posla;
 • ugotavlja predkupno pravico občine in drugih predkupnih upravičencev, v primerih ko naslov do uveljavljanja te pravice obstaja;
 • po posebnem dogovoru z naročiteljem nudi strokoven in pravno varen prenos lastništva v smislu priprave ustrezne pogodbe, predpogodbe, pogodbe o ari organizira cenitev nepremičnine, pripravi in izpolni obrazce v zvezi s prenosom lastništva ne nepremičnini, vodi oziroma izvaja postopek prodaje nepremičnine, svetuje na področju nepremičnin, pridobiva najrazličnejšo dokumentacijo, organizira overitev podpisov na listinah o sklenjenih poslih;
 • spremlja kupca in naročitelja od ogleda do sklenitve pogodbe, overitve podpisa na pogodbi, prepisa priključkov, končnega izplačila kupnine, do selitve in primopredaje nepremičnine.
Pri posredovanju nepremičnine se nepremičninska družba zavezuje opraviti vse dejavnosti stika med naročiteljem in tretjo osebo, ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnega posla ravnati kot dober strokovnjak.

Če katerega od navedenih poslov opravi naročitelj sam ali so nepotrebni, se provizija zato ne zniža. Šteje se, da je posrednik spravil tretjo osebo v stik z naročnikom:
 • če organizira njun sestanek;
 • če naročniku ali tretji osebi posreduje naslov sedež, številko telefona ali telefaksa tretje osebe oziroma naročnika,
 • če naročnika spravi v stik s tretjo osebo v svojih poslovnih prostorih,
 • če opravi ogled nepremičnine.
Na zahtevo naročitelja in po predhodnem dogovoru, lahko nepremičninska družba zanj opravi še dodatne posle, ki niso vključeni v ceno nepremičninske provizije in jih naročitelj plača posebej po trenutno veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

Naročitelj krije spodaj navedene stroške, če ni s pogodbo o posredovanju drugače dogovorjeno:
 • sodne in upravne takse oziroma pristojbine pri pridobivanju zemljiškoknjižnih izpiskov, kopij katastrskega načrta, lokacijske informacije, urbanističnih informacij in drugih podatkov iz uradnih evidenc;
 • stroške, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče dokumentacije o lastništvu nepremičnine, ki je lastnik ne predloži posredniku in jo je potrebno pridobiti posebej;
 • storitve cenilcev in izvedencev;
 • pripravo in sestavo listin potrebnih za prenos lastništva;
 • stroške overitve podpisov;
 • stroške tistih poslov nepremičninske družbe, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, ter posebne ali neobičajne stroške, če nastanejo pri delu nepremičninske družbe.
 
   
DOLOČITEV CENE NEPREMIČNINE  
5. člen  
   
Naročitelj in nepremičninska družba v pogodbi o posredovanju določita ceno za prodajo oziroma nakup nepremičnine ali znesek mesečne najemnine, zakupnine oziroma podobne odmene.

V primeru, da nepremičninska družba za prodajalca posreduje pri sklenitvi prodajne pogodbe, je cena, ki je določena v pogodbi o posredovanju, prodajna cena, ki bo vključena v prodajno pogodbo, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.
 
   
PLAČILO ZA POSREDOVANJE  
6. člen  
   
Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

S plačilom za posredovanje v prometu z nepremičninami se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebni za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroški za dejanja navedena v 4. členu teh Splošnih pogojev poslovanja.

Če stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je sodelovala nepremičninska družba kasneje odstopita od sklenjene pogodbe, nepremičninska družba obdrži pravico do plačila za posredovanje po tej pogodbi.

Nepremičninska družba je upravičena do plačila dodatnih storitev v višini dejanskih stroškov v skladu z veljavnim cenikom in dogovorom iz same pogodbe o posredovanju ter računom, ki mu je bil s strani nepremičninske družbe izstavljen za posamezno opravljeno storitev, ne glede na to ali je bila pogodba, pri sklenitvi katere je nepremičninska družba posredovala, sklenjena.

V primeru zamude s plačilom za posredovanje dolguje naročitelj zakonite zamudne obresti od dneva zamude dalje do dne plačila.
 
   
7. člen  
   
Višina posredniške provizije in dodatnih storitev je urejena s cenikom storitev, in je objavljena v posrednikovih poslovnih prostorih, zapisana v splošnih pogojih poslovanja ter v sami posredniški pogodbi. Pri prodaji stanovanja, stanovanjske hiše, vikenda ali poslovnih prostorov, katerih pogodbena vrednost je manjša od 10.000,00 €, znaša provizija 950,00 €. V ceni tako določene provizije je že obračunan 22% DDV. Pri prodaji stanovanja, stanovanjske hiše, vikenda ali poslovnih prostorov, katerih pogodbena vrednost je večja od 10.000,00, je osnova za določitev provizije oz. cene storitev posredovanja, pogodbeno dogovorjena vrednost.

Posredniška provizija pri prodaji nepremičnin se oblikuje na podlagi naslednje lestvice:
 
 
Pogodbeno dogovorjena vrednost v € Provizija v € brez DDV
od 10.000,00 do 25.000,00 3,5 % kupnine
od 25.001,00 do 150.000,00 2,9 % kupnine
od 150.001,00 do 250.000,00 2,5 % kupnine
nad 250.001,00 po dogovoru
 
K proviziji se obračuna 22% DDV!
 
Pri posredovanju pri oddaji oz. najemu nepremičnine znaša provizija v višini 1 mesečne najemnine.
K proviziji se obračuna 22% DDV!
 
Pri prodaji kmetijskega zemljišča ali nezazidanega stavbnega zemljišča, katerega pogodbena vrednost je manjša od 10.000,00 €, znaša provizija 950,00 €. V ceni tako določene provizije je že obračunan 22% DDV.
 
Pri prodaji kmetijskega zemljišča ali nezazidanega stavbnega zemljišča, katerega pogodbena vrednost je večja od 10.000,00, je osnova za določitev provizije oz. cene storitev posredovanja, pogodbeno dogovorjena vrednost.
 
Posredniška provizija se oblikuje na podlagi naslednje lestvice:
 
Pogodbeno dogovorjena vrednost v € Provizija v € brez DDV
od 10.001,00 do 33.000,00 3,5 % kupnine
od 33.001,00 do 100.000,00 2,9 % kupnine
od 100.001,00 do 271.000,00 2,5 % kupnine
nad 271.001,00 po dogovoru
 
K proviziji se obračuna 22% DDV!
 
Pri posredovanju pri oddaji oz. najemu nepremičnine znaša provizija v višini 1 mesečne najemnine.
K proviziji se obračuna 22% DDV!
 
Višina dodatnih storitev
A)
Storitev Cena v €, z DDV-jem
Vodenje in izvedba postopka prodaje oz. nakupa nepremičnine (preveritev pravnega stanja nepremičnine, izvedba davčnega in upravnega postopka, organiziranje overitev) 751,00
Svetovanje na področju nepremičnin – 1 ura (na sedežu družbe ali na terenu) 75,00
Pridobitev original zemljiškoknjižnega izpiska -1 kom (brez sodne takse) 20,00
Pridobitev vpogleda v zemljiško knjigo in izpis iz neuradnega zemljiškoknjižnega izpiska 10,00
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča - 1 kom (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Pridobitev katastrskega načrta – mapne kopije – 1 kom (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Pridobitev potrdila o predkupni pravici – 1 kom (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Pridobitev izpisa parcel (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Pridobitev odločbe za odobritev pravne posla na pristojni UE oz. pridobitev ustreznega potrdila (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Podaja ponudbe prodajalca za prodajo kmetije, kmetijskega zemljišča, gozda na podlagi pooblastila prodajalca 20,00
Podaja prijave k ponudbi za prodajo kmetije, kmetijskega zemljišča, gozda na podlagi pooblastila kupca 20,00
Izpolnitev obrazca za odmero davka na promet nepremičnin in njegova vložitev na pristojni izpostavi DURS 45,00
Izpolnitev obrazca za odmero davka od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine in njegova vložitev na pristojni izpostavi DURS 45,00
Storitve prepisa lastništva komunalnih priključkov na novega lastnika (cena velja za posamezni komunalni priključek) 15,000
Ogled nepremičnine, brez sklenitve posredniške pogodbe 50,00
Pridobitev EMŠO in davčne številke za potrebe prometa z nepremičninami 20,00
Kilometrina – cena za en prevožen kilometer 0,45
Stroški oglaševanja (priprav oglasa za en medij) 50,00
 
 
Navedene storitve pod točko 3.A so na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju vključene v provizijo. Če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja enostransko predčasno prekinjena, se za vsako od opravljenih storitev izstavi račun po veljavnem ceniku.
 
B)
Storitev Cena v €, z DDV-jem
Priprava in izdelava predloga za vpis oz. vknjižbo pravice v zemljiško knjigo in njegova elektronska vložitev (brez sodne takse) 75,00
Sestava predpogodbe, dodatka k pogodbi 75,00
Sestava služnostne pogodbe 150,00
Sestava pogodb (prodajne, najemne, zakupne, …) najmanj 150 € oz. 0,5% od pogodbene vrednosti + DDV
 
 
Navedene storitve pod točko 3. B na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju NISO zajete v ceni provizije in se naročitelju zaračunajo le v primeru, če so posebej naročene.
 
Pogodbene stranke pa lahko s pogodbo dogovorijo tudi drugačen način plačila posredniške provizije.
 
8. člen  
   
Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj v času trajanja pogodbe sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega odstavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati 1/4 s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.

V primeru če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.
 
   
9. člen  
   
V kolikor naročitelj sam sklene posel z osebo, ki jo je napotil posrednik, oziroma če je naročitelj brez vednosti posrednika odstopil od sklenitve te pogodbe ali spremenil prodajne oz. najemne pogoje, pa tega ni sporočil posredniku, je dolžan plačati posredniku 4 (štiri) % provizije od prodajne cene. Prav tako mora naročitelj plačati omenjeno provizijo, če se nepremičnina v roku šest mesecev proda mimo posrednika kupcu, ki je bil predstavljen naročitelju s strani posrednika.

Naročitelj dovoljuje nepremičninski družbi, da sme ta v njegovem imenu pri upravljalcu baz podatkov o sklenjenih pogodbah pridobiti informacijo o tem, ali je pogodba res sklenjena in s kom.
 
   
10. člen  
   
V primeru, da posrednik najde kupca, ki bi nepremičnino kupil, vzel v najem…pod danimi oziroma z naročiteljem dogovorjenimi prodajnimi pogoji, naročitelj pa odstopi od podpisa pogodbe iz svojih razlogov, je dolžan posredniku plačati posredniško provizijo, kot da je bil posel speljan v celoti.

Kadar naročitelj sam realizira posel z osebo, s katero ga ni povezal posrednik, mora to sporočiti posredniku pisno najkasneje v roku 2 (dveh) delovnih dni po podpisu pogodbe (predpogodbe, pogodbe o ari…) in predložiti kopijo izvirnika pogodbe, v nasprotnem primeru nosi stroške nadaljnjega posredovanja (oglaševanje, iskanje potencialnih kupcev, pripravljanje slikovnega gradiva za vitrino, katalog,…).
 
   
11. člen  
   
Naročitelj sme pogodbo o posredovanju za isto nepremičnino skleniti tudi z drugimi nepremičninskimi agencijami.

Nepremičninska družba lahko prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe, če ni s pogodbo o nepremičninskem posredovanju to izrecno izključeno.
 
   
OBVEZNOSTI NAROČITELJA  
12. člen  
   
Naročitelj je dolžan, posredniku dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo o nepremičnini, ki je predmet prodaje, najema (zemljiškoknjižni izpisek, posestni list, vse prodajne pogodbe, odločbo o dedovanju, gradbeno in uporabno dovoljenje…) ter materialno in kazensko odgovarja za njihovo resničnost, točnost in popolnost.

Naročitelj mora nepremičninsko družbo, v času trajanja pogodbe o posredovanju, obveščati o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja še zlasti o vseh pravnih in dejanskih spremembah, ki bi lahko vplivale na sklenitev pravnega posla v zvezi z nepremičnino, ki je predmet pogodbe o posredovanju.
V primeru spremembe prodajnih, nakupnih ali najemnih pogojev (prodajne cene, cene najema, rok izročitve nepremičnine, sprememba dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine…) mora naročitelj te pogoje nemudoma sporočiti posredniku. Pogoji morajo biti enaki pri vseh fizičnih in pravnih osebah, ki posredujejo pri prodaji naročnikove nepremičnine.

Naročitelj je pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju in v času trajanja pogodbe o posredovanju dolžan poskrbeti, da na njegovi strani niso podane pravne, dejanske ali kakršne koli druge ovire za sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba. Prav tako je naročitelj dolžan posrednika seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za sklenitev pravnega posla, kakor tudi posredovati podatke o gradbenem stanju nepremičnine in o napakah in pomanjkljivostih, ki vplivajo na uporabnost oziroma ceno nepremičnine.

Naročitelj je dolžan na zahtevo nepremičninske družbe predložiti potrdilo o plačilu davkov in morebitna druga potrdila, iz katerih bo razvidno, da na njegovi strani niso podane ovire, ki onemogočajo izvedbo pravnega posla.

Naročitelj je nepremičninski družbi odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi ji v razmerju do tretjih oseb nastala zaradi pravnih in dejanskih ovir na strani naročitelja, ki onemogočajo sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba.
 
   
TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE  
13. člen  
   
Če se stranke ne dogovorijo drugače, se šteje, da je pogodba o posredovanju sklenjena za določen čas 9. (devet) mesecev. V skladu z dogovorom med strankama se pogodba o posredovanju lahko večkrat sporazumno podaljša za enak čas 9 mesece.

Stranki pogodbe o posredovanju lahko kadar koli pisno odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem, z odpovednim rokom 8 (osem) dni.

V primeru, da naročitelj odpove pogodbo v času trajanja, je dolžan nepremičninski družbi plačati stroške, ki jih je imela z oglaševanjem, ogledi, prevozi, razen če je pogodbo odpovedal zaradi višje sile ali zaradi objektivnih razlogov, ki mu preprečujejo izvršitev pravnega posla, ki je predmet posredniške pogodbe, in ki so nastopili po sklenitvi pogodbe.

V primeru, da v času trajanja odpove pogodbo nepremičninska družba, je dolžna naročitelju izročiti vse listine in ostale stvari, ki jih je nepremičninski družbi izročil naročitelj.
 
   
VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV  
14. člen  
   
Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihove izdaje dalje. Splošni pogoji veljajo do takrat, ko jih nepremičninski posrednik spremeni, nadomesti z novimi ali pa odpravi, če je to v skladu z veljavnimi predpisi.

Z dnem veljavnosti teh Splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami št. 06/201 z dne 01.01.2016.
 
   
15. člen  
   
V primeru, da se splošni pogoji spremenijo po sklenitvi pogodbe o posredovanju, veljajo splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe, razen če pogodbeni stranki s pisnim sporazumom ne določita drugače.  
   
   
V Ormožu, 14.09.2016 JERUZALEM ORMOŽ SAT d.o.o., direktor
  Marko PLOHL
 
   
 
ponudba nepremicnin   |   predstavitev podjetja   |   povezave   |   novice