Nastavitve piškotkov
Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož, Slovenija, e-mail: info@myhouse.si, www.myhouse.si
Domov
Zemljevid strani Kontakt  
 
 
ponudba nepremičnin
predstavitev podjetja
cenik in splošni pogoji
povezave
novice

 
 
 
  Novice

Energetske izkaznice

 
Računska energetska izkaznica - kazalniki
  KAJ JE ENERGETSKA IZKAZNICA?

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Gre za ukrep, ki je namenjen boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oz. stanovanje kupiti ali najeti. Podatki na izkaznici mu povedo, v kakšnem energetskem stanju je stavba, ki jo kupuje/najema.

KDAJ POTREBUJEM ENERGETSKO IZKAZNICO?

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta, kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz .

Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a).

Obvezna je za prodajalca in najemodajalca. Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, energetske izkaznice ne potrebujejo.

KDAJ IZJEMOMA ENERGETSKE IZKAZNICE NE POTREBUJEM?

 za samostojne stavbe z celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m

 pri oddaji stavbe v najem za obdobje krajše od 1 leta,

 pri prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,

 pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,

 pri prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju,

 za enostavne in nezahtevne objekte,

 za nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,

 za industrijske stavbe in skladišča,

 za stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,

 za stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine.

 za stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine.

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar se lahko izkaznico izdela tudi na novo, preden poteče 10 let.

VRSTE ENERGETSKIH IZKAZNIC:

Računska energetska izkaznica se določi na podlagi IZRAČUNANIH energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. V računski energetski izkaznici se stavbo uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe.

razred A1

od 0 do vključno 10 kWh/m2a

razred A2

nad 10 do vključno 15 kWh/m2a

razred B1

nad 15 do vključno 25 kWh/m2a

razred B2

nad 25 do vključno 35 kWh/m2a

razred C

nad 35 do vključno 60 kWh/m2a

razred D

od 60 do vključno 105 kWh/m2a

razred E

od 105 do vključno 150 kWh/m2a

razred F

od 150 do vključno 210 kWh/m2a

razred G

od 210 do 300 in več kWh/m2a

Kazalniki računske energetske izkaznice stavbe:

Računska energetska izkaznica - kazalniki

  • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe Qnh (kWh/m2a) pomeni toplotno potrebo stavbe zaradi transmisijskih in ventilacijskih toplotnih izgub, zmanjšana za izkoristljive pritoke sončnega sevanja in notranjih toplotnih virov;
  • letna dovedena energija za delovanje stavbe Q(f) (kWh/m2a) pomeni celotno končno energijo, ki jo stavba potrebuje za pokrivanje potreb za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo;
  • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) pomeni energijo primarnih nosilcev energije, ki je pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični petvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
  • letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a) ter se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi MERITEV rabe energije.

Kazalniki merjene energetske izkaznice stavbe:

Kazalniki merjene energetske izkaznice stavbe

  • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto stavb Qf,h (kWh/m2a), pomeni celotno končno energijo, ki se dovaja sistemu v stavbo z namenom pretvorbe v toploto in se določi na podlagi standarda SIST EN 15603;
  • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a).
  • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) pomeni energijo primarnih nosilcev energije, ki je pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični petvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
  • letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a) ter se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

KAKO PRIDOBIM ENERGETSKO IZKAZNICO?

Energetske izkaznice stavb na podlagi Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Izdajo pa jo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

V okolici Ormoža trenutno izdelujeta energetske izkaznice dva neodvisna strokovnjaka z licenco in sicer: g. Dalibor ŠOŠTARIČ, ki je dosegljiv na tel. št. 031 303 626 ali ga. Tanja VNUČEC POPOV, ki je dosegljiva na tel. št. 041 803 856.

Katere podatke lastnik nepremičnine potrebuje, če želi pridobiti energetsko izkaznico?

Podlaga za izračun je dokumentacija, ki odraža dejansko stanje stavbe. V ta namen se lahko uporabi izkaz energijskih lastnosti stavbe, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, pripadajoči elaborat o energetski učinkovitosti stavbe, načrti stavbe, projekt izvedenih del ter druga razpoložljiva dokumentacija in podatki o stavbi. Pri izdelavi EI strokovnjaki pridobijo med drugim tudi dimenzije stavbe, površino sten, sestavo zunanje stene in debeline materialov stene, površino stanovanja, površino, lastnosti in orientacijo oken, senčenje objektov, lastnosti ogrevalnih sistemov in drugo.

Koliko stanejo energetske izkaznice?

Praktično nemogoče je govoriti o standardni ceni energetske izkaznice. Tudi pri dveh navzven morda podobnih stanovanjskih stavbah sta lahko vložen trud, čas in napor za izdelavo energetskih izkaznic povsem različna in odvisna od tega, kako podrobne in pravilne podatke ima neodvisni strokovnjak na voljo in koliko časa mu bo zato vzela korektna izpeljava vseh predpisanih postopkov. Kljub temu najvišje cene za izdajo energetskih izkaznic določa Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur. l. RS, št. 15/2014).

SANKCIJE ZA NEUPOŠTEVANJE ZAKONODAJE NA PODROČJU ENERGETSKEGA CERTIFICIRANJA STAVB

Lastniki nepremičnin bodo skladno z novim Energetskim zakonom lahko oglobljeni zaradi neupoštevanja zakonodaje na področju energetskega certificiranja stavb.

Kazni za oglaševanje nepremičnin brez navedbe energetskega kazalnika veljajo od 1. januarja 2015 naprej in sicer se z globo v višini 250 eurov za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice.

Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela.

Navedeno določilo se začne izvajati z 24.02.2015.

Pregled novice v PDF

 

Ormož, 05.01.2015

Povzetek iz veljavne zakonodaje pripravila:

       Klavdija KREČ, univ.dipl. prav.

nepremičninska posrednica, št. licence 00750

ponudba nepremicnin   |   predstavitev podjetja   |   povezave   |   novice